ساختار سازمانی مگا

ساختار سازمانی مگا

از آن جایی که محور اصلی فعالیت‌های مگا بر اجرای پروژه قرار گرفته است، ساختار سازمانی شرکت به صورت ماتریسی طراحی شده است تا امکان استفاده همزمان از نظام مدیریت پروژه­­ای و نظام مدیریت وظیفه‌ای میسر گردد. جهت تقویت بنیان­ های پروژه محور، ساختاری منعطف برای سطوح مختلف شرکت طراحی شده و اصل تفویض اختیار و غنی­ سازی شغلی در راستای ارتقاء سرمایه انسانی در طراحی­ های انجام شده مورد توجه قرار گرفته است. ساختار سازمانی مگا و نحوه ارتباط ارکان آن با یکدیگر در نمودار زیر ترسیم شده است.

تغییر زبان