پروژه ها

مگا به پشتوانه تجارب مدیران و تخصص کارشناسان خویش در طول مدت زمان فعالیت خود توانسته در هر یک از حوزه‌های کسب و کار شرکت، پروژه‌های قابل قبولی را در بخش­های مختلف دولتی و خصوصی و در سطح ملی به انجام رساند.

تغییر زبان